Monday, September 27, 2004

H.G nr. 1021/2004 din 25/06/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae

HOTARARE nr. 1.021 din 25 iunie 2004
pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 13 iulie 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
(1) Se aproba modelul comun european de curriculum vitae, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in scopul sporirii transparentei si exactitatii informatiilor existente pe piata fortei de munca si pentru alinierea legislatiei romane la reglementarile comunitare in domeniu.
(2) Modelul comun european de curriculum vitae constituie un mod de prezentare sistematic, cronologic si flexibil a calificarii si competentelor fiecarei persoane.
(3) Modelul comun european de curriculum vitae cuprinde urmatoarele categorii de informatii:
a) informatii cu caracter personal, limbi straine cunoscute, experienta profesionala, nivelul studiilor si al formarii profesionale;
b) alte aptitudini ale persoanei, in special aptitudini tehnice, organizatorice, artistice si sociale;
c) informatii suplimentare care pot fi mentionate in curriculum vitae sau intr-o anexa a acestuia.
ART. 2
(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modelul comun european de curriculum vitae reprezinta modelul de curriculum vitae existent pe piata muncii, acceptat de catre angajatori si utilizat de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in mod voluntar.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale, respectiv Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae prin informarea persoanelor care se afla in cautarea unui loc de munca, a celor care urmeaza o forma de invatamant sau orice alta forma de calificare profesionala.
(3) Institutiile prevazute la alin. (2) vor populariza si vor promova modelul comun european de curriculum vitae, inclusiv prin publicarea pe pagina de Internet proprie a unor modele completate.
ART. 3
(1) In scopul implementarii modelului comun european de curriculum vitae, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor pune la dispozitia cetatenilor, in mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae, in format electronic si/sau pe suport de hartie.
(2) Celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale sau institutii centrale, in cazul in care persoanele interesate solicita angajarea in institutia respectiva sau doresc sa urmeze un program de pregatire profesionala organizat de catre acestea, vor pune la dispozitia acestora, in mod gratuit, modelul comun european de curriculum vitae.
(3) Partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale pot furniza acest model membrilor lor, persoane fizice sau juridice, si pot actiona astfel incat acesta sa fie acceptat ca un instrument comun pe piata fortei de munca.
ART. 4
Prezenta hotarare transpune Recomandarea Comisiei Europene nr. C(2002)/516 din 11 martie 2002 privind Modelul comun european pentru curriculum vitae, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 079 din 22 martie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
--------------
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,
Eugen Ovidiu Chirovici

Ministrul educatiei si cercetarii,
Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru

Bucuresti, 25 iunie 2004.
Nr. 1.021.

-----

ANEXA
*T*
Model de Curriculum Vitae ³
European ³
³
³Curriculum vitae
³
³
*Nota ³
Inlocuiti rubrica (numele ³
aplicantului cu propriul nume)³
**Nota ³
Toate textele scrise cu aceste³
caractere au rol informativ si³
nu apar in CV ³
***Nota ³
Textul dintre () va fi inlo- ³
cuit cu informatiile cerute ³
INFORMATII PERSONALE ³
³
Nume ³(Nume, prenume)
³
Adresa ³(numarul, strada, cod postal, oras, tara)
³
Telefon ³
³
Fax ³
³
E-mail ³
³
Nationalitate ³
³
Data nasterii ³(ziua, luna, anul)
³
EXPERIENTA ³
PROFESIONALA ³
³(Mentionati pe rand fiecare experienta
³profesionala pertinenta, incepand cu cea mai
³recenta dintre acestea)
³
*Perioada (de la - pana la) ³
³
*Numele si adresa angaja- ³
torului ³
³
*Tipul activitatii sau sec- ³
torul de activitate ³
³
*Functia sau postul ocupat ³
³
*Principalele activitati si ³
responsabilitati ³


Model de Curriculum Vitae ³
European ³
³
³Curriculum vitae
³
³
EDUCATIE SI FORMARE ³
*Perioada (de la-pana la) ³(Descrieti separat fiecare forma de invata-
³mant si program de formare profesionala
³urmate, incepand cu cea mai recenta)
*Numele si tipul institutiei ³
de invatamant si al organiza- ³
tiei profesionale prin care ³
s-a realizat formarea profe- ³
sionala ³
³
*Domeniul studiat/aptitudini ³
ocupationale ³
³
*Tipul calificarii/diploma ³
obtinuta ³
³
*Nivelul de clasificare a for-³
mei de instruire/invatamant ³
³
APTITUDINI SI COMPETENTE ³
PERSONALE ³
dobandite in cursul vietii si ³
carierei dar care nu sunt re- ³
cunoscute neaparat printr-un ³
certificat sau o diploma ³
³
Limba materna ³
Limbi straine cunoscute ³(Enumerati limbile cunoscute si indicati
*abilitatea de a citi ³nivelul:excelent, bine, satisfacator)
*abilitatea de a scrie ³
*abilitatea de a vorbi ³
³
Aptitudini si competente ³(Descrieti aceste aptitudini si indicati
artistice ³contextul in care le-ati dobandit)
Muzica, desen, literatura etc.³
³
Aptitudini si competente ³(Descrieti aceste aptitudini si indicati
sociale ³contextul in care le-ati dobandit)
Locuiti si munciti cu alte ³
persoane, intr-un mediu multi-³
cultural, ocupati o pozitie in³
care comunicarea este impor- ³
tanta sau desfasurati o acti- ³
vitate in care munca de echipa³
este esentiala. (de exemplu ³
cultura, sport, etc.) ³


Model de Curriculum Vitae ³
European ³
³
³Curriculum vitae
³
³
Aptitudini si competente ³(Descrieti aceste aptitudini si indicati in
organizatorice ³ce context le-ati dobandit)
De exemplu coordonati sau ³
conduceti activitatea altor ³
persoane, proiecte si gestio- ³
nati bugete; la locul de munca³
in actiuni voluntare(de exem- ³
plu in domenii culturale sau ³
sportive) sau la domiciliu. ³
³
Aptitudini si competente ³(Descrieti aceste aptitudini si indicati in
tehnice ³ce context le-ati dobandit)
(utilizare calculator, anumite³
tipuri de echipamente, masini ³
etc) ³
³
Permis de conducere ³
³
³
Alte aptitudini si ³(Descrieti aceste aptitudini si indicati in
competente ³ce context le-ati dobandit)
Competente care nu au mai fost³
mentionate anterior ³
³
INFORMATII SUPLIMENTARE ³(Indicati alte informatii utile si care nu
³au fost mentionate, de exemplu persoane de
³contact, referinte, etc)
³
ANEXE ³(Enumerati documentele atasate CV-ului, daca
³este cazul).
*ST*

European
curriculum vitae
formatPersonal information

Name

[ Surname, other name(s) ]
Address

[ House number, street name, postcode, city, country ]
Telephone


Fax


E-mailNationalityDate of birth

[ Day, month, year ]


Work experience

• Dates (from – to)

[ Add separate entries for each relevant post occupied, starting with the most recent. ]
• Name and address of employer


• Type of business or sector


• Occupation or position held


• Main activities and responsibilities
Education and training

• Dates (from – to)

[ Add separate entries for each relevant course you have completed, starting with the most recent. ]
• Name and type of organisation providing education and training


• Principal subjects/occupational
skills covered


• Title of qualification awarded


• Level in national classification
(if appropriate)Personal skills
and competences
Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas.

Mother tongue

[ Specify mother tongue ]

Other languages[ Specify language ]
• Reading skills

[ Indicate level: excellent, good, basic. ]
• Writing skills

[ Indicate level: excellent, good, basic. ]
• Verbal skills

[ Indicate level: excellent, good, basic. ]

Social skills
and competences
Living and working with other people, in multicultural environments, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), etc.

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

Organisational skills
and competences
Coordination and administration of people, projects and budgets; at work, in voluntary work (for example culture and sports) and at home, etc.

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

Technical skills
and competences
With computers, specific kinds of equipment, machinery, etc.

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

Artistic skills
and competences
Music, writing, design, etc.

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

Other skills
and competences
Competences not mentioned above.

[ Describe these competences and indicate where they were acquired. ]

Driving licence(s)Additional information

[ Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc. ]


Annexes

[ List any attached annexes. ]


No comments: